Vilkår og betingelser

Generelle vilkår og betingelser

 

 

Artikel 1 – Definitioner

I disse betingelser anvendes følgende udtryk:

Betænkningstid: den periode, inden for hvilken forbrugeren kan udøve sin fortrydelsesret;

Forbruger: den fysiske person, der ikke handler i udøvelsen af ​​et erhverv eller virksomhed, og som indgår en fjernsalgsaftale med iværksætteren;

Dag: kalenderdag;

Varighedstransaktion: en fjernsalgsaftale vedrørende en række produkter og/eller tjenesteydelser, hvis leverings- og/eller købsforpligtelse er spredt over tid;

Holdbar databærer: ethvert middel, der gør det muligt for forbrugeren eller iværksætteren at opbevare oplysninger, der er personligt adresseret til ham på en måde, der muliggør fremtidig konsultation og tillader uændret gengivelse af de lagrede oplysninger.

Fortrydelsesret: forbrugerens mulighed for at fortryde fjernsalgsaftalen inden for fortrydelsesfristen;

Iværksætter: den fysiske eller juridiske person, der tilbyder produkter og/eller tjenester eksternt til forbrugere;

Aftale om fjernsalg: en aftale, hvorved der inden for rammerne af et af iværksætteren tilrettelagt system, om fjernsalg af produkter og/eller ydelser til og med indgåelse af aftalen, gøres der udelukkende brug af en eller flere teknikker til fjernkommunikation;

Teknologi til fjernkommunikation: betyder, der kan bruges til at indgå en aftale, uden at forbruger og iværksætter er i samme rum på samme tid.

Generelle vilkår og betingelser: de nuværende generelle vilkår og betingelser for iværksætteren.

Artikel 2 – Iværksætterens identitet

NeonDistrict.en

Schillingstraat 13, 2988CT Ridderkerk

E-mailadresse: info@neondistrict.nl

Handelskammernummer: 78292352

Momsidentifikationsnummer: NL003313200B43

Artikel 3 – Anvendelse 

Disse generelle vilkår og betingelser gælder for ethvert tilbud fra iværksætteren og for enhver fjernsalgsaftale og ordrer indgået mellem iværksætteren og forbrugeren.

Før aftalen om fjernsalg indgås, vil teksten i disse generelle vilkår og betingelser blive gjort tilgængelig for forbrugeren. Hvis dette ikke med rimelighed er muligt, vil det, inden fjernaftalen indgås, blive angivet, at de generelle vilkår og betingelser kan ses hos iværksætteren, og de vil blive tilsendt gratis hurtigst muligt efter anmodning fra forbrugeren.

Hvis fjernsalgsaftalen er indgået elektronisk, uanset det foregående afsnit og før fjernsalgsaftalens indgåelse, kan teksten til disse almindelige vilkår og betingelser gøres tilgængelig for forbrugeren elektronisk på en sådan måde, at den kan nemt opbevares af forbrugeren på en holdbar databærer. Hvis dette ikke med rimelighed er muligt, vil det, inden fjernaftalen indgås, blive angivet, hvor de generelle vilkår og betingelser kan ses elektronisk, og at de sendes gratis elektronisk eller på anden måde efter anmodning fra forbrugeren.

I tilfælde af at specifikke produkt- eller servicebetingelser gælder ud over disse generelle vilkår og betingelser, gælder andet og tredje afsnit tilsvarende, og forbrugeren kan altid stole på den gældende bestemmelse i tilfælde af modstridende generelle vilkår og betingelser, som er mest gunstige for ham.

Hvis en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkår og betingelser til enhver tid er helt eller delvist ugyldige eller annulleret, forbliver aftalen og disse vilkår i øvrigt i kraft, og den pågældende bestemmelse vil blive erstattet uden forsinkelse efter gensidig aftale ved en bestemmelse, der så vidt muligt tilnærmer originalens omfang.

Situationer, der ikke er reguleret i disse generelle vilkår og betingelser, skal vurderes 'i ånden' af disse generelle vilkår og betingelser.

Usikkerhed om fortolkningen eller indholdet af en eller flere bestemmelser i vores vilkår og betingelser skal fortolkes 'i ånden' af disse generelle vilkår og betingelser.

Artikel 4 – Tilbuddet

Hvis et tilbud har en begrænset gyldighedsperiode eller er afgivet på betingelser, vil dette udtrykkeligt fremgå af tilbuddet.

Tilbuddet er uforpligtende. Iværksætteren er berettiget til at ændre og tilpasse tilbuddet.

Tilbuddet indeholder en fuldstændig og præcis beskrivelse af de tilbudte produkter og/eller tjenester. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljeret til at give forbrugeren mulighed for en god vurdering af tilbuddet. Hvis iværksætteren bruger billeder, er disse en sand repræsentation af de tilbudte produkter og/eller tjenester. Åbenlyse fejl eller fejl i tilbuddet binder ikke iværksætteren.

Alle billeder og specifikationer i tilbuddet er vejledende og kan ikke give anledning til kompensation eller opsigelse af aftalen.

Billeder, der ledsager produkter, er en sand gengivelse af de tilbudte produkter. Iværksætteren kan ikke garantere, at de viste farver svarer nøjagtigt til de rigtige farver på produkterne.

Hvert tilbud indeholder sådanne oplysninger, at det er klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser der er forbundet med at acceptere tilbuddet. Dette vedrører især:

prisen inklusive afgifter;

de mulige forsendelsesomkostninger;

måden, hvorpå aftalen vil blive indgået, og hvilke handlinger der kræves hertil;

uanset om fortrydelsesretten gælder eller ej;

måden for betaling, levering og udførelse af aftalen;

fristen for accept af tilbuddet, eller den periode, inden for hvilken iværksætteren garanterer prisen;

takstens størrelse for fjernkommunikation, hvis omkostningerne ved at bruge teknologien til fjernkommunikation beregnes på et andet grundlag end den almindelige grundtakst for det anvendte kommunikationsmiddel;

om aftalen er arkiveret efter indgåelse, og i givet fald hvordan den kan konsulteres af forbrugeren;

den måde, hvorpå forbrugeren, inden aftalens indgåelse, kan kontrollere de data, han har givet i forbindelse med aftalen, og om ønsket genoprette dem;

ethvert andet sprog, som aftalen ud over hollandsk kan indgås på;

de adfærdskodekser, som iværksætteren har underkastet sig, og den måde, hvorpå forbrugeren kan konsultere disse adfærdskodekser elektronisk; og

minimumsvarigheden af ​​fjernsalgsaftalen i tilfælde af en langsigtet transaktion.

Valgfrit: tilgængelige størrelser, farver, materialetype.

Artikel 5 – Aftalen

Aftalen indgås, med forbehold af bestemmelserne i stk. 4, på tidspunktet for forbrugerens accept af tilbuddet og overholdelse af de fastsatte betingelser.

Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, bekræfter iværksætteren straks modtagelsen af ​​accepten af ​​tilbuddet elektronisk. Så længe modtagelsen af ​​denne accept ikke er bekræftet af iværksætteren, kan forbrugeren hæve aftalen.

Hvis aftalen indgås elektronisk, vil iværksætteren træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre den elektroniske overførsel af data og sikre et sikkert webmiljø. Hvis forbrugeren kan betale elektronisk, vil iværksætteren træffe passende sikkerhedsforanstaltninger.

Iværksætteren kan - inden for juridiske rammer - informere sig om, hvorvidt forbrugeren kan opfylde sine betalingsforpligtelser, samt alle de forhold og faktorer, der er vigtige for en ansvarlig indgåelse af fjernsalgsaftalen. Hvis iværksætteren på baggrund af denne undersøgelse har gode grunde til ikke at indgå aftalen, er han berettiget til at afslå en ordre eller anmodning med begrundelse eller til at knytte særlige betingelser til udførelsen.

Iværksætteren sender følgende information til forbrugeren sammen med produktet eller tjenesteydelsen, skriftligt eller på en sådan måde, at det kan opbevares af forbrugeren på en tilgængelig måde på en holdbar databærer:

 1. besøgsadressen på iværksætterens filial, hvor forbrugeren kan henvende sig med klager;
 2. betingelserne for og måden, hvorpå forbrugeren kan udøve fortrydelsesretten, eller en klar erklæring om udelukkelse af fortrydelsesretten;
 3. oplysningerne om garantier og eksisterende eftersalgsservice;
 4. oplysningerne inkluderet i artikel 4, stk. 3 i disse betingelser, medmindre iværksætteren allerede har givet disse oplysninger til forbrugeren inden aftalens indgåelse;
 5. kravene til opsigelse af aftalen, hvis aftalen har en varighed på mere end et år eller er på ubestemt varighed.

Ved en varighedstransaktion gælder bestemmelsen i det foregående afsnit kun for den første levering.

Enhver aftale indgås under forudgående betingelser for tilstrækkelig tilgængelighed af de pågældende produkter.

Artikel 6 – Fortrydelsesret

Ved køb af produkter har forbrugeren mulighed for at opsige aftalen uden begrundelse inden for 14 dage. Denne betænkningstid begynder dagen efter modtagelsen af ​​produktet af forbrugeren eller en repræsentant, der er udpeget på forhånd af forbrugeren og meddelt iværksætteren.

I fortrydelsesperioden vil forbrugeren håndtere produktet og emballagen med omhu. Han vil kun udpakke eller bruge produktet i det omfang, det er nødvendigt for at vurdere, om han ønsker at beholde produktet. Hvis han udnytter sin fortrydelsesret, returnerer han produktet til iværksætteren med alt det medfølgende tilbehør og - hvis det er rimeligt muligt - i original stand og emballage i overensstemmelse med de rimelige og klare instruktioner, som iværksættes har givet.

Hvis forbrugeren ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, er han forpligtet til at underrette iværksætteren inden for 14 dage efter modtagelsen af ​​produktet. Forbrugeren skal meddele dette ved skriftlig besked/mail. Efter at forbrugeren har tilkendegivet, at han ønsker at udnytte sin fortrydelsesret, skal kunden returnere varen inden for 14 dage. Forbrugeren skal bevise, at de leverede varer er returneret rettidigt, fx ved forsendelsesbevis.

Hvis kunden ikke har tilkendegivet, at han ønsker at udnytte sin fortrydelsesret efter udløbet af de i stk. 2 og 3 nævnte perioder. ikke har returneret varen til iværksætteren, er købet et faktum.

Artikel 7 – Omkostninger i tilfælde af fortrydelse

Hvis forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, afholdes omkostningerne til returnering af produkterne af forbrugeren.

Hvis forbrugeren har betalt et beløb, refunderer iværksætteren dette beløb hurtigst muligt, dog senest inden for 14 dage efter annulleringen. Dette er betinget af, at produktet allerede er modtaget retur af online-forhandleren, eller at der kan fremlægges afgørende bevis for fuldstændig returnering.

Artikel 8 – Udelukkelse af fortrydelsesret

Iværksætteren kan udelukke forbrugerens fortrydelsesret for produkter som beskreveti afsnit 2 og 3. Udelukkelsen af ​​fortrydelsesretten gælder kun, hvis iværksætteren tydeligt har angivet dette i tilbuddet, i hvert fald i tide inden aftalens indgåelse.

Udelukkelse af fortrydelsesretten er kun mulig for produkter: 

 1. , der er oprettet af iværksætteren i overensstemmelse med forbrugerens specifikationer;
 2. der tydeligvis er personlige;
 3. , der ikke kan returneres på grund af deres natur;
 4. , der kan forringes eller ældes hurtigt;
 5. hvis pris er underlagt udsving på det finansielle marked, som iværksætteren ikke har indflydelse på;
 6. for individuelle aviser og magasiner;
 7. til lyd- og videooptagelser og computersoftware, som forbrugeren har brudt forseglingen af.
 8. for hygiejniske produkter, hvor forbrugeren har brudt forseglingen.

Udelukkelse af fortrydelsesretten er kun mulig for tjenester:

 1. vedrørende indkvartering, transport, restaurationsvirksomhed eller fritidsaktiviteter, der skal udføres på en bestemt dato eller i en bestemt periode;
 2. hvis levering er påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige samtykke, inden fortrydelsesfristen er udløbet;
 3. vedrørende væddemål og lotterier.

Artikel 9 – Prisen

I den i tilbuddet angivne gyldighedsperiode forhøjes priserne på de udbudte produkter og/eller ydelser ikke, bortset fra prisændringer som følge af ændringer i momssatser.

Uanset det foregående afsnit kan iværksætteren tilbyde produkter eller tjenesteydelser med variable priser, hvis priser er underlagt udsving på det finansielle marked, og som iværksætteren ikke har indflydelse på. Dette ansvar for udsving og det forhold, at eventuelle angivne priser er målpriser, fremgår af tilbuddet.

Prisstigninger inden for 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis de er et resultat af lovbestemmelser eller bestemmelser.

Prisstigninger fra 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis iværksætteren har betinget dette og:

 1. disse er resultatet af lovbestemmelser eller bestemmelser; eller
 2. forbrugeren har ret til at fortryde aftalen med virkning fra den dag, hvor prisstigningen træder i kraft.

De priser, der er angivet i tilbuddet om produkter eller tjenester, er inklusive moms.

Alle priser tages med forbehold for tryk- og trykfejl. Der påtages intet ansvar for følgerne af tryk- og trykfejl. I tilfælde af tryk- og trykfejl er iværksætteren ikke forpligtet til at levere varen til den forkerte pris.

Artikel 10 – Overensstemmelse og garanti

Iværksætteren garanterer, at produkterne og/eller tjenesterne er i overensstemmelse med aftalen, de specifikationer, der er anført i tilbuddet, de rimelige krav til pålidelighed og/eller anvendelighed og datoen for aftalens indgåelse. lovbestemmelser og/eller statslige bestemmelser. Hvis det er aftalt, garanterer iværksætteren også, at produktet er egnet til andet end normalt brug.

En garanti stillet af iværksætteren, producenten eller importøren påvirker ikke de juridiske rettigheder og krav, som forbrugeren kan gøre gældende over for iværksætteren i henhold til aftalen.

Enhver defekt eller forkert leverede produkter skal meddeles iværksætteren skriftligt inden for 14 dage efter levering. Produkter skal returneres i original emballage og i ny stand.

Iværksætterens garantiperiode svarer til producentens garantiperiode. Iværksætteren er dog aldrig ansvarlig for produkternes ultimative egnethed til hver enkelt anvendelse af forbrugeren, og heller ikke for nogen rådgivning vedrørende brugen eller anvendelsen af ​​produkterne.

Garantien gælder ikke, hvis:

Forbrugeren har selv repareret og/eller redigeret de leverede produkter eller har fået dem repareret og/eller redigeret af tredjemand;

De leverede produkter har været udsat for unormale forhold eller på anden måde blevet behandlet skødesløst eller er i strid med iværksætterens anvisninger og/eller er blevet behandlet på emballagen;

Manglen er helt eller delvist et resultat af regler, som det offentlige har pålagt eller vil pålægge med hensyn til arten eller kvaliteten af ​​de anvendte materialer.

Artikel 11 – Levering og udførelse

Iværksætteren vil udvise den største omhu ved modtagelse og udførelse af ordrer på produkter.

Leveringsstedet er den adresse, som forbrugeren har oplyst til virksomheden.

Med overholdelse af det anførte i punkt 4 i nærværende almindelige betingelser, vil virksomheden eksekvere accepterede ordrer hurtigt, dog senest inden for 30 dage, medmindre forbrugeren har accepteret en længere leveringstid. Hvis leveringen forsinkes, eller hvis en ordre ikke kan opfyldes eller kun delvist kan opfyldes, vil forbrugeren få besked herom senest 30 dage efter, han har afgivet ordren. I så fald har forbrugeren ret til at hæve aftalen uden omkostninger og er berettiget til en eventuel erstatning.

I tilfælde af opløsning i henhold til foregående afsnit refunderer iværksætteren det beløb, som forbrugeren har betalt, hurtigst muligt, dog senest inden for 14 dage efter opløsning.

Hvis levering af et bestilt produkt viser sig umuligt, vil iværksætteren gøre alt for at stille en erstatningsvare til rådighed. Senest ved leveringen vil det på en klar og forståelig måde fremgå, at en erstatningsvare vil blive leveret. For erstatningsvarer kan fortrydelsesretten ikke udelukkes. Omkostningerne ved enhver returforsendelse afholdes af iværksætteren.

Risikoen for beskadigelse og/eller tab af produkter påhviler iværksætteren indtil leveringstidspunktet til forbrugeren eller en på forhånd udpeget repræsentant og meddelt iværksætteren, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

Artikel 12 – Varighedstransaktioner: varighed, opsigelse og forlængelse

Annullering

Forbrugeren kan til enhver tid opsige en aftale, der er indgået på ubestemt tid, og som omfatter løbende levering af produkter (inklusive el) eller ydelser under hensyntagen til de aftalte fortrydelsesregler og en meddelelse periode på højst en måned.

Forbrugeren kan til enhver tid opsige en aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som omfatter løbende levering af produkter (inklusive el) eller ydelser til enhver tid mod udløbet af den fastsatte periode, under hensyntagen til de aftalte vilkår, fortrydelsesregler og en opsigelsesfrist på højst en måned.

Forbrugeren kan indgå de aftaler, der er nævnt i de foregående afsnit:

annullere til enhver tid og ikke være begrænset til annullering på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode;

i det mindste annullere på samme måde som de blev indgået af ham;

opsige altid med samme opsigelsesfrist, som iværksætteren har aftalt for sig selv.

Udvidelse

En aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som omfatter regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller ydelser, må ikke stiltiende forlænges eller fornyes for en bestemt periode.

Uanset det foregående afsnit kan en aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som omfatter løbende udsendelse af daglige nyheder og ugeaviser og magasiner, stiltiende forlænges med en bestemt periode på indtil 3 måneder. , hvis forbrugeren kan opsige denne forlængede aftale mod forlængelsens udløb med et varsel på højst en måned.

En aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som omfatter løbende levering af produkter eller ydelser, kan kun stiltiende forlænges på ubestemt tid, hvis forbrugeren til enhver tid kan fortryde med et varsel på højst en måned og et opsigelsesvarsel på højst tre måneder, hvis aftalen strækker sig til den almindelige, men mindre end én gang om måneden, levering af dag-, nyheds- og ugeaviser og magasiner.

En tidsbegrænset aftale om regelmæssig levering af daglige, nyheder og ugentlige aviser og magasiner til introduktionsformål (prøve- eller introabonnement) fortsættes ikke stiltiende og ophører automatisk efter prøve- eller introduktionsperioden.

Varighed

Hvis en aftale har en varighed på mere end et år, kan forbrugeren til enhver tid opsige aftalen efter et år med et varsel på højst en måned, medmindre rimelighed og rimelighed taler imod opsigelse inden slutningen af ​​den aftalte varighed.

Artikel 13 – Betaling

Medmindre andet er aftalt, skal det skyldige beløb af forbrugeren betales senest 7 hverdage efter begyndelsen af ​​fortrydelsesfristen som nævnt i artikel 6, stk. I tilfælde af en aftale om levering af en ydelse starter denne periode efter, at forbrugeren har modtaget bekræftelse på aftalen.

Forbrugeren er forpligtet til straks at indberette eventuelle unøjagtigheder i betalingsoplysninger, der er givet eller oplyst til iværksætteren.

I tilfælde af manglende betaling fra forbrugerens side, har iværksætteren ret til, med forbehold af lovmæssige begrænsninger, at opkræve de rimelige omkostninger, der er meddelt forbrugeren på forhånd.

Artikel 14 – Klageprocedure

Klager over aftalens udførelse skal fremsendes fuldt og tydeligt beskrevet til iværksætteren inden for 7 dage efter, at forbrugeren har opdaget manglerne.

Klager indgivet til iværksætteren vil blive besvaret inden for en periode på 14 dage fra datoen for modtagelsen. Hvis en klage kræver en påregnelig længere behandlingstid, svarer iværksætteren inden for 14 dage med en kvittering for modtagelsen og en angivelse af, hvornår forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar.

Hvis klagen ikke kan løses efter gensidig aftale, opstår der en tvist, der er underlagt tvistbilæggelsesproceduren.

En klage suspenderer ikke iværksætterens forpligtelser, medmindre iværksætteren skriftligt tilkendegiver andet.

Hvis en klage findes berettiget af iværksætteren, vil iværksætteren efter eget valg erstatte eller reparere de leverede produkter gratis.

Artikel 15 – Tvister

Aftaler mellem iværksætteren og forbrugeren, som disse generelle vilkår og betingelser gælder for, er udelukkende underlagt hollandsk lov. Også selvom forbrugeren bor i udlandet.

think about

Over Neondistrict

Vi er en gruppe kreative tænkere, der elsker neonreklamer. Vores specialister laver de smukkeste Neon designs og vi producerer dem på vores produktionslinje, hvor vi har arbejdet med LED Neon produktion i 8 år. I kombination med vores UltraLED neonrør garanterer vi neonskilte af højeste kvalitet.
Vi har også et fremragende netværk af leveringsfolk, som sikrer en kort leveringstid i hele Europa.

Vi er partneren for et succesfuldt neonskilteprojekt grundet vores no-nonsense mentalitet og pålidelige produktkvalitet.

Se nedenfor, hvad vi ellers kan hjælpe dig med, eller hvilke fede projekter vi har haft med vores værdsatte kunder.

Anmod om tilbud

Projekter vi er stolte af

1 af 5
1 af 5
 • led neon signs

  Konturskåret akryl

  Perfekt til alle tekster og logoer, der hænger på væggen eller lejlighedsvis tages til forskellige steder.

 • neon district

  Rektangulær

  God til, når du vil skabe et moderne design, eller du har en ramme omkring dit design.

 • To the moon and back

  Farvet / spejlbaggrund

  Opret et unikt objekt? Vælg en spejlbaggrund eller en guldspejlbaggrund.

 • water dip

  UV print

  Denne printteknologi gør det muligt at gøre detaljerne i dit logo eller design endnu mere synlige.

 • custom-signs

  IP67 vandtæt

  LED Neon som facadereklame? Du kan vælge mellem 2 muligheder. 1. Få vores indendørs LED Neon lavet i en gennemsigtig kasse eller 2. ved at vælge IP67 Akryl Neon.

 • custom-signs

  Usynlig baggrund

  Projekt, der altid hænger samme sted på væggen? Eller vil du inkorporere neon i en plantevæg? Så er dette det rigtige valg.

Tjek os ud på Instagram!

Om kvaliteten af ​​vores neonbelysning

Brug for hjælp? Lad os vide!